Najczęstsze pytania

jak możemy Ci pomóc?

Konwersja

 • Jak wstąpić do Kościoła?

  Większość członków kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją.

  W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania podczas, którego osoba zainteresowana spotyka się z księdzem poznaje naukę kościoła ewangelickiego. Uczestniczy również w nabożeństwach i różnych spotkaniach. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.

  Osoby, które nie były nigdy ochrzczone mogą poprzez przyjęcie tego sakramentu stać się członkami Kościoła. Podobnie sprawa tyczy się osób, które nie były ochrzczone w imię Ojca, Syna i Ducha Św., bądź ochrzczone je we wspólnocie nie uznającej dogmatu o Trójcy Św. Wszyscy, którzy przyjeli chrzest w Kościele rzymskokatolickim, Kościele należącym do Polskiej Rady Ekuemnicznej, bądź innym Kościele uznającym chrześcijańskie dogmaty stanowczo nie mogą powtarzać tego Sakramentu.

  Z wszelkimi pytaniami należy zwrócić się bezpośrednio do Księdza.

  Jako pełnoprawny członek Parafii posiadać będziesz prawa i obowiązki.

  Masz prawo do:

  • Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
  •   Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.

  Twoimi obowiązkami są:

  • Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składek.
  • Jako członek Parafii spoczywa na Tobie odpowiedzialność za jej losy. Powinieneś troszczyć się o jej dobro oraz swoich współwyznawców. Kościół to przede wszystkim społeczność wierzących, tak więc od twojej wiary i zaangażowania zależeć będzie życie duchowe w Parafii. Każdy Ewangelik powinien codziennie czytać Biblię, regularnie modlić się, a także brać regularny udział w nabożeństwach jak i spotkaniach tygodniowych. Zachęcamy także do zaangażowania w organizację tych spotkań.
  • Jako przedstawiciel Kościoła mniejszościowego jesteś pod stałą obserwacją i oceną w swoim otoczeniu, domu, pracy, społeczności. Jako ewangelik powinieneś dawać przykład i być świadectwem. Tak aby ewangelik był postrzegany w społeczeństwie jako osoba wierząca, ugruntowana w Piśmie Świętym, uczciwa, pracowita, szczera i dobra.

Jak zawrzeć związek małżeński?

Rzekł Pan Bóg: Nie dobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego
Ewangelia 1 Mż 2, 18

 • Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?

  Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Zalecamy ustalić to jak najwcześniej, w myśl zasady: „kto pierwszy ten lepszy”.

 • Jakie dokumenty cywilne należy złożyć?

  1. Ślub Kościelny ( ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej) – odpis Aktu Ślubu z USC

  2. Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):

  Dokumenty (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia (ważne 3 miesiące). Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Te dokumenty ważne są również 3 miesiące, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

  Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej.

  W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii.

  Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

 • Jakie dokumenty kościelne należy złożyć?

  Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania) i Konfirmacji, (jeżeli nie odbyły się na terenie naszej parafii).

 • Czy potrzebne są dane świadków?

  Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

 • Czy świadek musi być ewangelikiem?

  Nie. W Przypadku ślubu konkordatowego parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

 • Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii

  Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

  Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

  Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

 • Co z zapowiedziami?

  Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych.

 • A kiedy, przed ślubem, spotkać się z księdzem? I czy odbywa się w Parafii przygotowanie?

  Ksiądz wyznacza termin spotkania.

 • Co dzieje się na spotkaniach z księdzem?

  W czasie spotkania ksiądz omawia aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

 • Przygotowanie kościoła – kwiaty, oprawa muzyczna itp.?

  Wystrój kościoła (np. dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z Gospodarzami kościoła przy ul. Sienkiewicza 22. Jeżeli ślub odbywa się w innym naszym kościele bądź kaplicy te kwestie ustalamy z Księdzem. Oprawę muzyczną należy ustalić samodzielnie z Panem organistą.

 • Informacje inne

  Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

  Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

  Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Jak zgłosić chrzest?

Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
Ewangelia Łukasza 18, 16

w każdą niedzielę, po ustaleniu terminu, podczas nabożeństwa głównego

Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód).

Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie do roli ojca/mamy chrzestnej (specjalne druki do tego celu). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.

WAŻNE: Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła chrzestni nie muszą należeć do Kościoła Ewangelickiego. Muszą jednak być osobami wierzącymi, przynależącymi do Kościoła Chrześcijańskiego wyznającego wiarę w Trójcę Świętą.

Tak, w ustalonych indywidualnie terminach odbywają się w kancelarii parafialnej spotkania przedchrzestne dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Rodzice i rodzice chrzestni otrzymują instrukcje, jak zachować się podczas chrztu. Ponadto jedni i drudzy zostają objaśnieni co do zakresu swych praw, obowiązków i w szczególności odpowiedzialności przed Bogiem.

Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty za chrzest nie istnieją.

Odwiedziny chorych

Osoby chore, bądź te, które z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć i uczestniczyć w nabożeństwie, a pragną przystąpić do sakramentu Stołu Pańskiego mogą poprosić o tak zwana komunię domową. Wtedy duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Podczas wizyty duchownego należy zadbać o to, by nabożeństwo mogło odbyć się w stosownej atmosferze oraz o intymność podczas rozmowy duszpasterskiej.

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u księdza. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i pozostawienia telefonu zwrotnego, ułatwi to dotarcie na miejsce i doprecyzowanie terminu spotkania.

Komunia udzielana jest osobom przytomnym i świadomym. W przypadku, gdy osoba jest nieprzytomna duchowny udziela błogosławieństwa i prowadzi stosowną modlitwę.

Jak zgłosić pogrzeb?

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16

Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Tam zostanie ustalony termin i miejsce pogrzebu. Należy dostarczyć akt zgonu (ksero). Po spisaniu wszystkich danych do księgi metrykalnej rodzina podczas rozmowy z księdzem ustala przebieg ceremonii. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Później należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz celem ustalenia daty pochówku (wcześniej ustalonego w kancelarii).

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Ewangelia Jana 14,27

Tradycją luterańską, jest wspomnienie swoich bliskich, tak zwana „wspominka” albo „przypominka”. Wtedy to podczas nabożeństwa, po kazaniu ksiądz odczytuje personalia wspominanej zmarłej osoby, przekazuje dla rodziny kilka słów pociechy opartych na Słowie Bożym oraz prowadzi modlitwę dziękczynną za życie zmarłego, w której prosi także Boga o pokój i błogosławieństwo dla wspominającej rodziny. Można również wybrać pieśń jaka zbór zaśpiewa podczas wspomnienia.

Wspomnienie zazwyczaj ogłaszane jest ok. 6 tygodni po pogrzebie oraz w pierwszą rocznicę śmierci. Każde kolejne wspomnienia wg uznania rodziny.

Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast formalnej opałty za wspomnienie nie ma.

Osoby chore, bądź te, które z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć i uczestniczyć w nabożeństwie, a pragną przystąpić do sakramentu Stołu Pańskiego mogą poprosić o tak zwana komunię domową. Wtedy duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Podczas wizyty duchownego należy zadbać o to, by nabożeństwo mogło odbyć się w stosownej atmosferze oraz o intymność podczas rozmowy duszpasterskiej.

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u księdza. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i pozostawienia telefonu zwrotnego, ułatwi to dotarcie na miejsce i doprecyzowanie terminu spotkania.

Komunia udzielana jest osobom przytomnym i świadomym. W przypadku, gdy osoba jest nieprzytomna duchowny udziela błogosławieństwa i prowadzi stosowną modlitwę.